Załącznik nr 1 do Polityki bezpieczeństwa

×

KLAUZULA INFORMACYJNA STOSOWANA W SPÓŁDZIELNI PRACY W STUDZIANIE-DOLNE, PRZY POZYSKIWANIU DANYCH OSOBOWYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informuję, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Pracy w Studzianie-Dolne, z siedzibą w Studzianie 365, 37-200 Przeworsk, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), odpowiedzi na zapytania ofertowe, składania zapytań lub korespondencji ze Spółdzielnią w celu przeprowadzenia w/w czynności i udostępnione będą tylko upoważnionym odbiorcom (np. bank, ubezpieczyciel, spedytor) (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO)
• Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa cywilnoprawna, czynności cywilno-prawne, zapytania i korespondencja ze Spółdzielnią. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy lub przeprowadzenia w/w czynności – w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy lub przeprowadzenie w/w czynności.
• Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy cywilnoprawnej oraz przez okres związany z obowiązkowym przechowywaniem dokumentacji związanej z okresem przedawnienia roszczeń.
• Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
• przenoszenia danych osobowych;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego;
• pisemnego cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzanie danych, których dokonano przed cofnięciem zgody.
• Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora Danych Osobowych.

Administrator Danych Osobowych
Spółdzielnia Pracy w Studzianie-Dolne